Kulki z jednym otworem     

DISCOBALL 1 HOLE LIGHT OLIVIN 10 MM
BEAD-N DISCOBALL LIGHT OLIVIN 10 mm


DISCOBALL 1 HOLE LIGHT OLIVIN 10 MM
Placeholder

Od: 10,94 zł / 2szt


Dostępne 9 paczek

DISCOBALL 1 HOLE LIGHT OLIVIN 6 MM
BEAD-N DISCOBALL LIGHT OLIVIN 6 mm


DISCOBALL 1 HOLE BLACK DIAMOND 6 MM
Placeholder

Od: 6,99 zł / 2szt


Dostępne 30 paczek

DISCOBALL 1 HOLE BLACK DIAMOND 8 MM
BEAD-N DISCOBALL BLACK DIAMOND 8 mm


DISCOBALL 1 HOLE BLACK DIAMOND 8 MM
Placeholder

Od: 10,03 zł / 2szt


Dostępne 67 paczek

DISCOBALL 1 HOLE FUCHSIA 6 MM
BEAD-N DISCOBALL FUCHSIA 6 mm


DISCOBALL 1 HOLE FUCHSIA 6 MM
Placeholder

Od: 6,99 zł / 2szt


Dostępna duża ilość

DISCOBALL 1 HOLE FUCHSIA 8 MM
BEAD-N DISCOBALL FUCHSIA 8 mm


DISCOBALL 1 HOLE FUCHSIA 8 MM
Placeholder

Od: 10,03 zł / 2szt


Dostępne 17 paczek

DISCOBALL 1 HOLE SIAM 10 MM
BEAD-N DISCOBALL SIAM 10 mm


DISCOBALL 1 HOLE SIAM 10 MM
Placeholder

Cena za gram: 12,44 zł 10,08 zł


Dostępne 77 paczek

DISCOBALL 1 HOLE SIAM 6 MM
BEAD-N DISCOBALL SIAM 6 mm


DISCOBALL 1 HOLE SIAM  6 MM
Placeholder

Od: 6,99 zł / 2szt


Dostępne 106 paczek

DISCOBALL 1 HOLE AMETHYST 6 MM
BEAD-N DISCOBALL AMETHYST 6 mm


DISCOBALL 1 HOLE AMETHYST 6 MM
Placeholder

Od: 6,99 zł / 2szt


Dostępne 3 paczek

DISCOBALL 1 HOLE AMETHYST 8 MM
BEAD-N DISCOBALL AMETHYST 8 mm


DISCOBALL 1 HOLE AMETHYST 8 MM
Placeholder

Od: 10,03 zł / 2szt


Dostępne 68 paczek

DISCOBALL 1 HOLE AMETHYST 10 MM
BEAD-N DISCOBALL AMETHYST 10 mm


DISCOBALL 1 HOLE AMETHYST 10 MM
Placeholder

Od: 10,94 zł / 2szt


Dostępne 18 paczek

DISCOBALL 1 HOLE LIGHT SIAM 8 MM
BEAD-N DISCOBALL LIGHT SIAM 8 mm


DISCOBALL 1 HOLE LIGHT SIAM 8 MM
Placeholder

Od: 10,03 zł / 2szt


Dostępne 77 paczek

DISCOBALL 1 HOLE CAPRI BLUE 6 MM
BEAD-N DISCOBALL CAPRI BLUE 6 mm


DISCOBALL 1 HOLE CAPRI BLUE 6 MM
Placeholder

Od: 6,99 zł / 2szt


Dostępne 13 paczek

DISCOBALL 1 HOLE CAPRI BLUE 8 MM
BEAD-N DISCOBALL CAPRI BLUE 8 mm


DISCOBALL 1 HOLE CAPRI BLUE 8 MM
Placeholder

Od: 10,03 zł / 2szt


Dostępne 103 paczek

DISCOBALL 1 HOLE ROSE 6 MM
BEAD-N DISCOBALL ROSE 6 mm


DISCOBALL 1 HOLE ROSE 6 MM
Placeholder

Od: 6,99 zł / 2szt


Dostępne 14 paczek

DISCOBALL 1 HOLE ROSE 8 MM
BEAD-N DISCOBALL ROSE 8 mm


DISCOBALL 1 HOLE ROSE 8 MM
Placeholder

Od: 10,03 zł / 2szt


Dostępna duża ilość

DISCOBALL 1 HOLE JET 8 MM
BEAD-N DISCOBALL JET 8 mm


DISCOBALL 1 HOLE JET 8 MM
Placeholder

Od: 10,03 zł / 2szt


Dostępna duża ilość