Rebranding Silvexcraft - Zmieniamy się dla Was
Pokaż Ukryj
Sklep Silvexcraft

Zmieniamy się dla Was

Drodzy Klienci! Z uwagi na dynamikę rozwoju naszej firmy podjęliśmy decyzję o odświeżeniu profilu marki Silvexcraft.

Dbałość o profesjonalizm stała się krokiem ku kolejnym zmianom. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej

Sklep Silvexcraft

Regulamin sklepu internetowego Silvexcraft

określający zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.silvexcraft.eu.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze z poźn. zm.).

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.silvexcraft.eu (dalej jako: Silvexcraft lub sklep internetowy Silvexcraft).

 3. Rejestracja i korzystanie z sklepu internetowego Silvexcraft jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Klient Silvexcraft oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z jego treścią.

§ 2

Definicje

 1. Administrator danych - SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadający numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340.

 2. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, tworzone przez przeglądarkę internetową Użytkownika, wspomagające pracę programu.

 3. SILVEXCRAFT – system sprzedaży hurtowej w formie sklepu internetowego, działający pod adresem www.silvexcraft.eu, którego właścicielem jest SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadająca numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340, umożliwiający składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły jubilerskie, itp.

 4. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu internetowego Silvexcraft, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

 5. Klient lub użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupów w sklepie internetowym Silvexcraft.

 6. Towar – rzecz lub prawo, które może by przedmiotem sprzedaży w ofercie Silvexcraft.

 7. Zamówienie – zamówienie na towar/towary złożone przez zarejestrowanego Klienta w systemie Silvexcraft.

§ 3

Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym Silvexcraft umożliwia Klientowi:

  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

  3. tworzenie listy zakupów;

  4. przeglądanie historii zamówień;

  5. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;

  6. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 2. W celu rejestracji w sklepie internetowym Silvexcraft (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, telefon stacjonarny lub komórkowy, adres zamieszkania, a w przypadku rejestracji konta na firmę: dane firmy (nazwę firmy, adres, firmy, NIP). Podczas dokonywania procesu rejestracji Klient jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Silvexcraft, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

 4. Rejestracja w sklepie internetowym Silvexcraft, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego Silvexcraft są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Silvexcraft umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 5. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym Silvexcraft każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w sklepie internetowym Silvexcraft i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

 7. Każdy Klient Silvexcraft może w dowolnym czasie usunąć własne konto, wysyłając e-mail o treści: ,,Proszę o usunięcie konta: _______'' (wskazać nazwę zarejestrowanego Klienta). Wiadomość z prośbą o usunięcie konta powinna być wysłana z adresu związanego z kontem Klienta, które zarejestrowany Klient chce usunąć z bazy serwisu Silvexcraft. Wszelkie maile dotyczące usunięcia konta danego Klienta powinny być wysłane na adres e-mail: [email protected]. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Silvexcraft o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

§ 4

Zasady korzystania z sklepu internetowego Silvexcraft

 1. Możliwość korzystania z usług sklepu internetowego Silvexcraft posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, pod warunkiem dokonania procesu rejestracji na stronie internetowej www.silvexcraft.eu oraz spełnienia przez system teleinformatyczny zarejestrowanego Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych: a) posiadania dostępu do usługi internet, b) posiadania sprawnej, szerokopasmowej przeglądarki internetowej, c) posiadania aktywnego konta e-mail.

 2. Dokonywanie zamówień w Silvexcraft jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

 3. Klient sklepu internetowego Silvexcraft zobowiązany jest do korzystania z usług Silvexcraft w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 4. Klient sklepu internetowego Silvexcraft nie może: a) wykorzystywać sklepu internetowego Silvexcraft do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu, b) promować innych stron internetowych poprzez umieszczanie na stronie internetowej Silvexcraft adresów innych sklepów internetowych, a także reklamować lub promować własną działalność, c) wpływać negatywnie na funkcjonowanie sklepu internetowego Silvexcraft, m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie sklepu internetowego Silvexcraft lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej, d) podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na innych Klientów, a także działa na szkodę Klientów, Administratorów lub innych podmiotów trzecich, e) korzystać z materiałów zamieszczonych w ramach sklepu internetowego Silvexcraft w celu innym niż w zakresie dozwolonego użytku.

 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym Silvexcraft. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w sklepie internetowym Silvexcraft jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 5

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie internetowym Silvexcraft (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania ze sklepu internetowego Silvexcraft, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym Silvexcraft), przetwarzane są przez SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadająca numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340 (administrator danych osobowych).

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Silvexcraft, które wymagają podania danych osobowych. Silvexcraft przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym Silvexcraft, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 ust. 1 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego Silvexcraft w zakładce Polityka Prywatności.

§ 6

Szczegóły Towarów

 1. Silvexcraft zastrzega, iż zdjęcia towarów przedstawione na stronie internetowej Silvexcraft mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, ze względu na specyfikę oferowanych przez Silvexcraft produktów.

 2. Waga i ilości elementów srebrnych i innych elementów sprzedawanych na wagę – wagi paczek (podawane w gramach) oraz ilości sztuk w paczkach mogą posiadać nieznaczne różnice wagowe i ilościowe do 5 % (słownie: pięciu procent), w porównaniu do danych umieszczonych na stronie internetowej Silvexcraft. Powyższe wynika z minimalnych różnic wagowych różnych partii produkcyjnych. Przy zakupie większej ilości (10 szt. lub więcej), produkt jest wydawany wg. średniej ważonej i mogą wystąpić małe różnice w zamówionej ilości sztuk +/- 5%.

 3. Wymiary produktów oferowanych przez Silvexcraft, takie jak: długość, szerokość, średnice produktów lub otworów w określonych produktach mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów opisanych produktów o około 5% (słownie: pięć procent), co jest wynikiem specyfiki produktów i ich bardzo małych rozmiarów.

 4. W przypadku produktów takich jak: łańcuszki, znaki zodiaku, literki, pierścionki, obrączki; informacja o stanie magazynowym dotyczy różnych długości, modelów i rozmiarów danego wyrobu. W związku z powyższym, podczas wyboru konkretnej długości, modelu bądź rozmiaru, istnieje możliwość rozbieżności w kwestii rzeczywistej dostępnej ilości na stanie magazynowym.

§ 7

Ceny i podatki

 1. Ceny towarów w systemie Silvexcraft - ceny towarów dostępnych w ofercie Silvexcraft zmieniają się każdego dnia roboczego (poniedziałek-piątek) w zależności od rynkowej ceny srebra, międzynarodowych kursów walut EUR, USD, YEN, PLN oraz ewentualnych cen zapasów magazynowych Silvexcraft na dane towary.

 2. Ceny towarów oferowanych przez Silvexcraft są cenami netto. Stawka podatku jest obliczana podczas finalizacji zamówienia, w zależności od rodzaju i miejsca działalności Klienta (np. stawka WDT przy zakupie wewnątrz unijnym dla przedsiębiorcy z ważnym numerem EU VAT).

 3. Ceny towarów na zamówieniu - ceny zamówionych towarów są ważne przez okres 7 (słownie: siedmiu) dni (w tym 5 dni roboczych), licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności ceny przez Klienta (100% wartości ceny zamówienia), zamówienie Klienta zostanie anulowane 8 (słownie: ósmego) dnia od daty złożenia zamówienia.

 4. Ceną za zakup dokonany w Silvexcraft, która wiąże Klienta jest cena towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie sklepu internetowego Silvexcraft powiększona o koszty przesyłki towaru na adres wskazany przez Klienta.

 5. Podstawowe Reguły Podatkowe:

  1. Firmy z terenu Rzeczpospolitej Polski – obowiązuje stawka podatku od towarów i usług, tj. podatku VAT w wysokości 23%;

  2. Firmy z terenu Unii Europejskiej (poza Rzeczpospolitą Polską) – obowiązuje stawka podatku od towarów i usług, tj. podatku VAT w wysokości 0% - warunek: aktywny VAT UE i wywóz towaru do innego kraju Unii Europejskiej;

  3. Klienci indywidualni z terenu Unii Europejskiej – stawka ustalana indywidualnie w zależności od kraju wysyłki;

  4. Firmy oraz klienci detaliczni spoza terenu Unii Europejskiej – obowiązuje stawka podatku od towarów i usług, tj. podatku VAT w wysokości 0% (NIP nie jest obowiązkowy, dostawa zawiera koszt odprawy celnej) – warunek: wywóz towarów z Unii Europejskiej, potwierdzony odprawą celną.

§ 8

Realizacja Zamówień

Krok 1

Płatność za złożone zamówienie - Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta w chwili zaksięgowania przez Silvexcraft wpłaty na kwotę opiewającą na 100% wartości ceny zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie uda się zrealizować całości zamówienia (odległy termin wysyłki danego towaru, brak pełnej ilości dostępnego na stanie magazynowym towaru, itd.) ewentualna nadpłata, związana z złożonym przez Klienta zamówieniem zostanie zwrócona Klientowi na wskazane przez Klienta konto bankowe lub zamieniona na bon towarowy, który Klient będzie mógł zrealizować przy następnym zamówieniu w Silvexcraft (bon jest ważny 1 rok od daty wystawienia). Dokonanie sposobu rozliczenia w/w nadpłaty jest zależne od decyzji Klienta.

Krok 2

Udokumentowanie wpłaty - Silvexcraft po odnotowaniu uregulowania należności za zamówienie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w formie prawnie uregulowanej.

Silvexcraft jako producent i hurtownia (tzw. system sprzedaży B2B) obsługujący głównie firmy, zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień od pojedynczych Klientów detalicznych (nie posiadających numeru NIP), ze względu na specyfikę działania firmy Silvexcraft (działalność hurtowa). W takiej sytuacji Klient detaliczny zostanie poinformowany przez Silvexcraft o anulowaniu zamówienia i jego przyczynach.

Krok 3

Wysyłka towaru wraz z dokumentem WZ – (Wydanie Zewnętrzne), na którym Klient otrzyma wyszczególnione wszystkie wysłane pozycje towarów.

§ 9

Potwierdzenie Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 2. Po złożeniu zamówienia Silvexcraft przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail – informację stanowiącą potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem Silvexcraft o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.

 3. Na stronie internetowej Silvexcraft wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o sposobie dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.

 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową z Silvexcraft poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie sklepu internetowego, Silvexcraft wykonuje obowiązki informacyjne, w tym m.in. te wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia Silvexcraft, oznaczenia Silvexcraft, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.

 5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Silvexcraft dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.

 6. Silvexcraft zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 7. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Silvexcraft faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez Silvexcraft zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.

 8. Jeżeli Silvexcraft nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

§ 10

Wysyłka Towaru

 1. Standardowa procedura wysyłki zamówienia obejmuje jedną wysyłkę zbiorczą całości zamówionego przez Klienta towaru z danego zamówienia.

 2. Istnieje możliwość wysyłki pierwszej, dostępnej partii towaru na wybranym przez Klienta etapie realizacji zamówienia. Jedno zamówienie złożone przez Klienta w systemie Silvexcraft może zostać za zgodą lub na życzenie Klienta rozłożone na kilka wysyłek (koszty dodatkowej, każdej wysyłki ponosi wówczas Klient).

 3. System Silvexcraft automatycznie wycenia koszt dostawy Towaru do Klienta, podając przy wartości zamówionego Towaru cenę wysyłki.

 4. Silvexcraft informuje równocześnie, iż w przypadku złożenia przez Klienta niestandardowego zamówienia (waga, wymiary Towaru) istnieje możliwość zmiany ceny dostawy zamówionego Towaru w porównaniu do ceny automatycznie wygenerowanej przez system Silvexcraft (gdy realny koszt dostawy Towaru, wynikający z cennika firmy kurierskiej zostanie zmieniony lub naliczony w inny sposób niż ten dokonany przez system Silvexcraft) ze względu na wagę lub gabaryty paczki. W takiej sytuacji przedstawiciel Silvexcraft skontaktuje się każdorazowo z Klientem Silvexcraft (mailowo bądź telefonicznie) celem zaakceptowania przez Klienta zmienionej ceny dostawy zamówionego Towaru.

 5. Po wysłaniu przez Silvexcraft zakupionych towarów Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacjami o zamówieniu Klienta, adresie dostawy, sposobie płatności, ceny, informacje o kontakcie z działem obsługi klienta Silvexcraft.

§ 11

Płatność – PayPal, karta kredytowa/debetowa

 1. Płatności za zamówiony w Silvexcraft Towar przedstawiają się w następujący sposób:

  1. Jeśli Klient posiada konto PayPal - pieniądze zostaną pobrane z salda Klienta w PayPal;

  2. Silvexcraft umożliwia również płatności PayPal we wszystkich dostępnych w systemie Silvexcraft walutach;

  3. 3% opłaty transakcyjnej w systemie PayPal lub 1% opłaty transakcyjnej przy użyciu karty debetowej / kredytowej zostaną dodane do całkowitej kwoty zamówienia;

 2. Silvexcraft nie udziela dodatkowych rabatów w przypadku płatności gotówką lub przelewem walutowym za zamówienie.

§ 12

Płatność - Przelew Walutowy

Przedpłata na konto bankowe Silvexcraft

Dane odbiorcy płatności:

SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k.

Orkana 5, 36-020 Tyczyn,

Polska

 

Płatności w walucie PLN (tylko za zamówienia złożone w walucie PLN)

Nazwa Banku: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Numer IBAN konta walutowego w PLN: 28 1090 2590 0000 0001 3200 2525

 

Płatności w walucie GBP (tylko za zamówienia złożone w walucie GBP)

Nazwa Banku: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Numer IBAN konta walutowego w GBP: PL 62 1500 1100 1211 0006 7394 0000 WBKPPLPP

 

Płatności w walucie EUR (tylko za zamówienia złożone w walucie EUR)

Nazwa Banku: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Numer IBAN konta walutowego w EUR: PL 47 1500 1100 1211 0004 3659 0000 WBKPPLPP

 

Płatności w walucie USD (tylko za zamówienia złożone w walucie USD)

Nazwa Banku: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Numer IBAN konta walutowego w USD: PL 45 1500 1100 1211 0006 2966 0000 WBKPPLPP

 

Płatności w walucie RON (tylko za zamówienia złożone w walucie RON)

Nazwa Banku: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Numer IBAN konta walutowego w RON: PL 59 1090 2590 0000 0001 3529 5214 WBKPPLPP

§ 13

Status Dostępności Towaru

 1. Statusy dostępności Towarów mają jedynie charakter informacyjny, określają jedynie w przybliżeniu szacowany termin dostawy zamówionego przez Klienta Towaru.

 2. Statusy aktualizowane są raz dziennie każdego dnia roboczego i mogą one ulegać zmianom podczas przerw pomiędzy aktualizacjami.

 3. Informacja o dostępności towaru nie gwarantuje jego natychmiastowej realizacji. W przypadku wyprzedania się towaru przed przystąpieniem do realizacji otrzymanego zamówienia, czas kompletowania zamówienia może się wydłużyć. Tym samym, Klient jest świadomy, że konieczność produkcji nowej partii towaru może wydłużyć czas realizacji zamówienia.

 4. Poszczególne kolory oznaczają w przybliżeniu:

  Kolor zielony – wysyłka w ciągu 1-10 dni roboczych

  Kolor szary – wysyłka w ciągu 5-20 dni roboczych

 5. Silvexcraft informuje, iż w okresie świątecznym (Wielkanoc, Boże Narodzenie) oraz w okresie Walentynek, Dnia Kobiet i Black Friday (Czarny Piątek) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, co związane jest z dużą liczbą składanych w tych okresach zamówień.

§ 14

Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Klientowi, będącemu konsumentem lub osobie fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy zawarli z Silvexcraft umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 2. Celem zrealizowania w/w uprawnienia konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa do Silvexcraft oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w § 9 ust. 1 Regulaminu, konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązana jest do zwrotu wypełnionego załącznika nr 1, towaru w stanie nienaruszonym oraz dokumentu zakupu, a w przypadku jego braku innego dokumentu potwierdzającego dokonaną transakcję w sklepie Silvexcraft - do Silvexcraft pod następujący adres: SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Orkana 5, 36-020 Tyczyn.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi lub osobie fizycznej, zawierającej umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Są to produkty personalizowane, wykonane na indywidualne zamówienie, z powłoką galwaniczną (złocone, rodowane, rutenowane, platynowane, oksydowane).

 5. Silvexcraft zwraca konsumentowi lub osobie fizycznej, zawierającej umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wszystkie dokonane przez w/w osoby płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub osoby fizycznej, zawierającej umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o odstąpieniu od umowy.

 6. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Silvexcraft.

 7. Silvexcraft może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta lub osobę fizyczną, zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez w/w osoby dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Silvexcraft dokonuje zwrotu należności za odesłany Towar mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru od Silvexcraft.

 9. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 15

Reklamacje

 1. Silvexcraft odpowiada wobec konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje Towarów zamawianych w sklepie internetowym Silvexcraft powinny być składane na adres e-mail: [email protected].

 3. Złożenie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego: Formularz-Reklamacja.

 4. Silvexcraft ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta lub osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o dalszym trybie postępowania.

 5. Jeżeli Towar ma wadę, konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Silvexcraft niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla w/w osób wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Silvexcraft albo Silvexcraft nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zamiast zaproponowanego przez Silvexcraft usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez w/w osoby jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Silvexcraft.

 7. Jeżeli Towar ma wadę, konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Silvexcraft może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Silvexcraft odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 8. Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Silvexcraft. W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy Silvexcraft dokonuje zwrotu poniesionych przez w/w osoby niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia Towaru do Silvexcraft niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, Silvexcraft zwraca uiszczoną przez konsumenta lub osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej, ujawnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do w/w osoby. poniesione koszty dostarczenia Towaru do Silvexcraft oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.

 11. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).

 12. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Silvexcraft usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej: en.giorre.com mogą za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: [email protected]) wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.

 13. Odpowiedzialność Silvexcraft względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona, a z tytułu nienależnego wykonania lub niewykonania umowy ograniczona wyłącznie do przypadków winy umyślnej Silvexcraft.

 14. Reklamacje uwzględniane będą mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru od Silvexcraft.

§ 16

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Silvexcraft oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Silvexcraft i ewentualnie jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Silvexcraft i ewentualnie jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto”>”Twoje Dane”>”Otrzymuj ekskluzywne oferty i rabaty od Silvexcraft (Newsletter)”.

 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje Konto”>”Twoje Dane”>”Otrzymuj ekskluzywne oferty i rabaty od Silvexcraft (Newsletter)”.

§ 17

Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 18

Oświadczenia Silvexcraft

Silvexcraft niniejszym oświadcza, że skład oferowanych przez Silvexcraft metalowych elementów do produkcji biżuterii (produkowanych lub importowanych przez Silvexcraft) jest szczegółowo wskazany przy opisie każdego z oferowanych produktów.

§ 19

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Silvexcraft, której przedmiotem są usługi świadczone przez Silvexcraft na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Strony niniejszym dokonują wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego.

§ 20

Postanowienia końcowe

 1. Silvexcraft w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez sklep internetowy Silvexcraft do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Silvexcraft. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

 2. Językiem umów zawieranych z Silvexcraft jest język polski.

 3. Silvexcraft zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego Silvexcraft w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego Silvexcraft;

  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

  7. przeciwdziałanie nadużyciom;

  8. poprawa obsługi Klientów;

  9. miana procesu zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego Silvexcraft.

 4. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w sklepie internetowym Silvexcraft. O zmianie regulaminu Silvexcraft poinformuje poprzez przesłanie Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.

 5. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w sklepie internetowym Silvexcraft (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.

 6. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 7. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze współpracy Klienta a Silvexcraft, dotyczące świadczenia usług przez Silvexcraft, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Silvexcraft. Powyższe wskazanie właściwości miejscowej sądu nie ma zastosowania do Klientów Silvexcraft będących konsumentami, dla których sądem właściwym będzie właściwy polski sąd powszechny.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.