REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 925CRAFT

określający zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.silvexcraft.eu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze z poźn. zm.).

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.silvexcraft.eu (dalej jako: 925CRAFT lub sklep internetowy 925CRAFT).

 3. Rejestracja i korzystanie z sklepu internetowego 925CRAFT jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Klient 925CRAFT oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z jego treścią.

§ 2

DEFINICJE

 1. Administrator danych - Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadający numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340.

 2. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, tworzone przez przeglądarkę internetową Użytkownika, wspomagające pracę programu.

 3. 925CRAFT - system sprzedaży hurtowej w formie sklepu internetowego, działający pod adresem www.silvexcraft.eu, którego właścicielem jest Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadająca numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340, umożliwiający składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły jubilerskie, itp.

 4. Konsument - klient będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu internetowego Silvexcraft, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

 5. Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z Silvexcraft bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupów w sklepie internetowym Silvexcraft.

 6. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z 925CRAFT bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Towar - rzecz lub prawo, które może by przedmiotem sprzedaży w ofercie 925CRAFT.

 8. Zamówienie - zamówienie na towar/towary złożone przez zarejestrowanego Klienta/Konsumenta w systemie 925CRAFT.

§ 3

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w sklepie internetowym 925CRAFT umożliwia Klientowi:

  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

  3. tworzenie listy zakupów;

  4. przeglądanie historii zamówień;

  5. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;

  6. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 2. W celu rejestracji w sklepie internetowym 925CRAFT (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, telefon stacjonarny lub komórkowy, adres zamieszkania, a w przypadku rejestracji konta na firmę: dane firmy: nazwę firmy, adres, firmy, NIP. Podczas dokonywania procesu rejestracji Klient jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, 925CRAFT, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

 4. Rejestracja w sklepie internetowym 925CRAFT, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego 925CRAFT są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z 925CRAFT umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym 925CRAFT każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w sklepie internetowym 925CRAFT i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

 7. Każdy Klient 925CRAFT może w dowolnym czasie usunąć własne konto, wysyłając e-mail o treści: ,,Proszę o usunięcie konta: _______'' (proszę wskazać nazwę zarejestrowanego Klienta). Wiadomość z prośbą o usunięcie konta powinna być wysłana z adresu związanego z kontem Klienta, które zarejestrowany Klient chce usunąć z bazy serwisu 925CRAFT. Wszelkie maile dotyczące usunięcia konta danego Klienta powinny być wysłane na adres e-mail: [email protected]. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z 925CRAFTo świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

§ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z SKLEPU INTERNETOWEGO 925CRAFT

 1. Możliwość korzystania z usług sklepu internetowego 925CRAFT posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet, pod warunkiem dokonania procesu rejestracji na stronie internetowej www.silvexcraft.eu oraz spełnienia przez system teleinformatyczny zarejestrowanego Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych: a) posiadania dostępu do usługi internet, b) posiadania sprawnej, szerokopasmowej przeglądarki internetowej, c) posiadania aktywnego konta e-mail.

 2. Dokonywanie zamówień w 925CRAFT jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

 3. Klient sklepu internetowego 925CRAFT zobowiązany jest do korzystania z usług 925CRAFT w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 4. Klient sklepu internetowego 925CRAFT nie może: a) wykorzystywać sklepu internetowego 925CRAFT do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu, b) promować innych stron internetowych poprzez umieszczanie na stronie internetowej 925CRAFT adresów innych sklepów internetowych, a także reklamować lub promować własną działalność, c) wpływać negatywnie na funkcjonowanie sklepu internetowego 925CRAFT, m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie sklepu internetowego 925CRAFT lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej, d) podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na innych Klientów, a także działa na szkodę Klientów, Administratorów lub innych podmiotów trzecich, e) korzystać z materiałów zamieszczonych w ramach sklepu internetowego 925CRAFT w celu innym niż w zakresie dozwolonego użytku.

 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym 925CRAFT. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w sklepie internetowym 925CRAFT jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 6. 925CRAFT zastrzega sobie prawo do nieobsługiwania osób, firm i krajów objętych sankcjami prawnymi. Zamówienia złożone przez firmy zlokalizowane w krajach, które są obecnie objęte sankcjami międzynarodowymi, nie będą przyjmowane ani realizowane przez 925CRAFT.

  Poniżej dostępne są dane osób i państw objętych sankcjami prawnymi:

  1. https://sanctionsmap.eu/#/main

  2. https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

§ 5

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie internetowym 925CRAFT (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania ze sklepu internetowego 925CRAFT, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym 925CRAFT), przetwarzane są przez Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. z siedzibą w Tyczynie, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, posiadająca numery: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340 (administrator danych osobowych).

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez 925CRAFT, które wymagają podania danych osobowych. 925CRAFT przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym 925CRAFT, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 ust. 1 niniejszego Regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego 925CRAFT w zakładce Polityka Prywatności.

§ 6

SZCZEGÓŁY TOWARÓW

 1. 925CRAFT zastrzega, iż zdjęcia towarów przedstawione na stronie internetowej 925CRAFT mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, ze względu na specyfikę oferowanych przez 925CRAFT produktów.

 2. Waga i ilości elementów srebrnych i innych elementów sprzedawanych na wagę – wagi paczek (podawane w gramach/miligramach) oraz ilości sztuk w paczkach mogą posiadać nieznaczne różnice wagowe i ilościowe do 5 % (słownie: pięciu procent), w porównaniu do danych umieszczonych na stronie internetowej 925CRAFT. Powyższe wynika z minimalnych różnic wagowych różnych partii produkcyjnych. Przy zakupie większej ilości (10 szt. lub więcej), produkt jest wydawany wg. średniej ważonej i mogą wystąpić małe różnice w zamówionej ilości sztuk +/- 5% (słownie: plus/minus pięć procent).

 3. Wymiary produktów oferowanych przez 925CRAFT, takie jak: długość, szerokość, średnice produktów lub otworów w określonych produktach mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów opisanych produktów o około 5% (słownie: pięć procent), co jest wynikiem specyfiki produktów i ich bardzo małych rozmiarów.

 4. W przypadku produktów takich jak: łańcuszki, znaki zodiaku, literki, pierścionki, obrączki -informacja o stanie magazynowym dotyczy różnych długości, modelów i rozmiarów danego wyrobu. W związku z powyższym, podczas wyboru konkretnej długości, modelu bądź rozmiaru, istnieje możliwość rozbieżności w kwestii rzeczywistej dostępnej ilości na stanie magazynowym.

§ 7

CENY I PODATKI

 1. Ceny towarów w systemie 925CRAFT – ceny towarów dostępnych w ofercie 925CRAFT zmieniają się każdego dnia roboczego (poniedziałek-piątek) w zależności od rynkowej ceny srebra, międzynarodowych kursów walut EUR, USD, YEN, PLN oraz ewentualnych cen zapasów magazynowych 925CRAFT na dane towary.

 2. Ceny towarów oferowanych przez 925CRAFT są cenami netto. Finalna cena towaru jest obliczana podczas realizacji zamówienia, w zależności od rodzaju i miejsca działalności Klienta (np. stawka WDT przy zakupie wewnątrz unijnym dla przedsiębiorcy z ważnym numerem EU VAT).

 3. Ceny towarów na zamówieniu - ceny zamówionych towarów są ważne przez okres 7 (słownie: siedmiu) dni (w tym 5 dni roboczych), licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności ceny przez Klienta (100% wartości ceny zamówienia), zamówienie Klienta zostanie anulowane 8 (słownie: ósmego) dnia od daty złożenia zamówienia.

 4. Ceną za zakup dokonany w 925CRAFT, która wiąże Klienta jest cena towaru podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na stronie sklepu internetowego 925CRAFT powiększona o koszty przesyłki towaru na adres wskazany przez Klienta.

 5. Podstawowe Reguły Podatkowe:

  1. Firmy z terenu Rzeczpospolitej Polski – obowiązuje stawka podatku od towarów i usług, tj. podatku VAT w wysokości 23%;

  2. Firmy z terenu Unii Europejskiej (poza Rzeczpospolitą Polską) – obowiązuje stawka podatku od towarów i usług, tj. podatku VAT w wysokości 0% - warunek: aktywny VAT UE i wywóz towaru do innego kraju Unii Europejskiej;

  3. Klienci indywidualni z terenu Unii Europejskiej – stawka ustalana indywidualnie w zależności od kraju wysyłki;

  4. Firmy oraz klienci detaliczni spoza terenu Unii Europejskiej – obowiązuje stawka podatku od towarów i usług, tj. podatku VAT w wysokości 0% (NIP nie jest obowiązkowy, dostawa zawiera koszt odprawy celnej) – warunek: wywóz towarów z Unii Europejskiej, potwierdzony odprawą celną).

§ 8

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Krok 1

Płatność za złożone zamówienie - Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta w chwili zaksięgowania przez 925CRAFT wpłaty na kwotę opiewającą na 100% wartości ceny zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie uda się zrealizować całości zamówienia (odległy termin wysyłki danego towaru, brak pełnej ilości dostępnego na stanie magazynowym towaru, itd.) ewentualna nadpłata, związana z złożonym przez Klienta zamówieniem zostanie zwrócona Klientowi na wskazane przez Klienta konto bankowe lub zamieniona na bon towarowy, który Klient będzie mógł zrealizować przy następnym zamówieniu w 925CRAFT (bon jest ważny 1 rok od daty wystawienia). Dokonanie sposobu rozliczenia w/w nadpłaty jest zależne od woli Klienta.

Krok 2

Udokumentowanie wpłaty – 925CRAFT po odnotowaniu uregulowania należności za zamówienie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w formie prawnie uregulowanej.

925CRAFT jako producent i hurtownia (tzw. system sprzedaży B2B) obsługujący głównie firmy, zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień od pojedynczych Klientów detalicznych (nie posiadających numeru NIP), ze względu na specyfikę działania firmy 925CRAFT (działalność hurtowa). W takiej sytuacji Klient detaliczny zostanie poinformowany przez 925CRAFT o anulowaniu zamówienia i jego przyczynach.

Krok 3

Wysyłka towaru wraz z dokumentem WZ – (Wydanie Zewnętrzne), na którym Klient otrzyma wyszczególnione wszystkie wysłane przez 925CRAFT pozycje towarów.

§ 9

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 2. Po złożeniu zamówienia 925CRAFT przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail – informację stanowiącą potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem 925CRAFT o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.

 3. Na stronie internetowej 925CRAFT wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o sposobie dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.

 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową z 925CRAFT poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie sklepu internetowego, 925CRAFT wykonuje obowiązki informacyjne, w tym m.in. te wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia 925CRAFT, oznaczenia 925CRAFT, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.

 5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia 925CRAFT dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.

 6. 925CRAFT zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 7. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez 925CRAFT faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez 925CRAFT zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.

 8. Jeżeli 925CRAFT nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

§ 10

WYSYŁKA TOWARU

 1. Standardowa procedura wysyłki zamówienia obejmuje jedną wysyłkę zbiorczą całości zamówionego przez Klienta towaru z danego zamówienia.

 2. Istnieje możliwość wysyłki pierwszej, dostępnej partii towaru na wybranym przez Klienta etapie realizacji zamówienia. Jedno zamówienie złożone przez Klienta w systemie 925CRAFT może zostać za zgodą lub na życzenie Klienta rozłożone na kilka wysyłek (koszty dodatkowej, każdej wysyłki ponosi wówczas Klient).

 3. System 925CRAFT automatycznie wycenia koszt dostawy Towaru do Klienta, podając przy wartości zamówionego Towaru cenę wysyłki.

 4. 925CRAFT informuje równocześnie, iż w przypadku złożenia przez Klienta niestandardowego zamówienia (waga, wymiary Towaru) istnieje możliwość zmiany ceny dostawy zamówionego Towaru w porównaniu do ceny automatycznie wygenerowanej przez system 925CRAFT (gdy realny koszt dostawy Towaru, wynikający z cennika firmy kurierskiej zostanie zmieniony lub naliczony w inny sposób niż ten dokonany przez system 925CRAFT) ze względu na wagę lub gabaryty paczki. W takiej sytuacji przedstawiciel 925CRAFT skontaktuje się każdorazowo z Klientem 925CRAFT (mailowo bądź telefonicznie) celem zaakceptowania przez Klienta zmienionej ceny dostawy zamówionego Towaru.

 5. Po wysłaniu przez 925CRAFT zakupionych towarów Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacjami o zamówieniu Klienta, adresie dostawy, sposobie płatności, ceny, informacje o kontakcie z działem obsługi Klienta 925CRAFT.

§ 11

PŁATNOŚĆ – PAYPAL, KARTA KREDYTOWA/DEBETOWA

 1. Płatności za zamówiony w 925CRAFT Towar przedstawiają się w następujący sposób:

  1. Jeśli Klient posiada konto PayPal - pieniądze zostaną pobrane z salda Klienta w PayPal;

  2. 925CRAFT umożliwia również płatności PayPal we wszystkich dostępnych w systemie 925CRAFT walutach;

  3. 3% opłaty transakcyjnej w systemie PayPal lub 1% opłaty transakcyjnej przy użyciu karty debetowej / kredytowej zostaną dodane do całkowitej kwoty zamówienia;

 2. 925CRAFT nie udziela dodatkowych rabatów w przypadku płatności gotówką lub przelewem walutowym za zamówienie.

§ 12

PŁATNOŚĆ - PRZELEW WALUTOWY

Przedpłata na konto bankowe 925CRAFT

Dane odbiorcy płatności:

Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k.

Orkana 5, 36-020 Tyczyn,

Polska

 

Płatności w walucie PLN (tylko za zamówienia złożone w walucie PLN)

Nazwa Banku: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Numer IBAN konta walutowego w PLN: 28 1090 2590 0000 0001 3200 2525

 

Płatności w walucie GBP (tylko za zamówienia złożone w walucie GBP)

Nazwa Banku: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Numer IBAN konta walutowego w GBP: PL 62 1500 1100 1211 0006 7394 0000 WBKPPLPP

 

Płatności w walucie EUR (tylko za zamówienia złożone w walucie EUR)

Nazwa Banku: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Numer IBAN konta walutowego w EUR: PL 47 1500 1100 1211 0004 3659 0000 WBKPPLPP

 

Płatności w walucie USD (tylko za zamówienia złożone w walucie USD)

Nazwa Banku: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Numer IBAN konta walutowego w USD: PL 45 1500 1100 1211 0006 2966 0000 WBKPPLPP

 

Płatności w walucie RON (tylko za zamówienia złożone w walucie RON)

Nazwa Banku: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Numer IBAN konta walutowego w RON: PL 59 1090 2590 0000 0001 3529 5214 WBKPPLPP

§ 13

STATUS DOSTĘPNOŚCI TOWARU

 1. Statusy dostępności Towarów mają jedynie charakter informacyjny, określają jedynie w przybliżeniu szacowany termin dostawy zamówionego przez Klienta Towaru.

 2. Statusy aktualizowane są raz dziennie każdego dnia roboczego i mogą one ulegać zmianom podczas przerw pomiędzy aktualizacjami.

 3. Informacja o dostępności towaru nie gwarantuje jego natychmiastowej realizacji. W przypadku wyprzedania się towaru przed przystąpieniem do realizacji otrzymanego zamówienia, czas kompletowania zamówienia może się wydłużyć. Tym samym, Klient jest świadomy, że konieczność produkcji nowej partii towaru może wydłużyć czas realizacji zamówienia.

 4. Poszczególne kolory oznaczają w przybliżeniu:

  Kolor zielony - wysyłka w ciągu 1-10 dni roboczych

  Kolor szary - wysyłka w ciągu 5-20 dni roboczych

 5. 925CRAFT informuje, iż w okresie świątecznym (Wielkanoc, Boże Narodzenie) oraz w okresie Walentynek, Dnia Kobiet i Black Friday (Czarny Piątek) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, co związane jest z dużą liczbą składanych w tych okresach zamówień.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, którzy zawarli z 925CRAFT umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 2. Celem zrealizowania w/w uprawnienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, składa do 925CRAFT oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w § 14 ust. 1 Regulaminu, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego załącznika nr 1, zwrotu Towaru w stanie nienaruszonym oraz przesłania do 925CRAFT dokumentu zakupu, a w przypadku jego braku innego dokumentu potwierdzającego dokonaną transakcję w sklepie 925CRAFT pod następujący adres: Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. z siedzibą w Orkana 5, 36-020 Tyczyn.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Są to produkty personalizowane, wykonane na indywidualne zamówienie, z powłoką galwaniczną (złocone, rodowane, rutenowane, platynowane, oksydowane).

 5. 925CRAFT zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu, wszystkie dokonane przez w/w osoby płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o odstąpieniu od umowy.

 6. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do 925CRAFT.

 7. 925CRAFT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez w/w osoby dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. 925CRAFTdokonuje zwrotu należności za odesłany Towar mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru od 925CRAFT.

 9. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. 925CRAFT w związku z szczególną specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej (sprzedaż komponentów z kruszców szlachetnych) zastrzega, iż Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, którym przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, deklarujący chęć skorzystania z w/w prawa w ustawowym terminie powinien dokonać zwrotu do 925CRAFT wyszczególnionej na dokumencie sprzedażowym pozycji danego towaru w całości, tj. 1 (słownie: jednej) całej pozycji wskazanej na w/w dokumencie, ze względu na stosowaną przez 925CRAFT rozliczeniową jednostkę miary (gram/miligram) oraz konfigurację systemu monetarnego, służącą do rozliczeń między 925CRAFT a Klientem.

§ 15

REKLAMACJE

 1. 925CRAFT odpowiada wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy indywidualnego za wady Towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje Towarów zamawianych w sklepie internetowym 925CRAFT powinny być składane na adres e-mail: [email protected].

 3. Złożenie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego: Formularz-Reklamacja.

 4. 925CRAFT ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego o dalszym trybie postępowania.

 5. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że 925CRAFT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla w/w osób wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez 925CRAFT albo 925CRAFT nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może zamiast zaproponowanego przez 925CRAFT usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez w/w osoby jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez 925CRAFT.

 7. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. 925CRAFT może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 925CRAFT odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 8. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres 925CRAFT. W razie naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy 925CRAFT dokonuje zwrotu poniesionych przez w/w osoby niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia Towaru do 925CRAFT niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, 925CRAFT zwraca uiszczoną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego cenę sprzedaży Towaru, koszty przesyłki Towaru do w/w osoby, poniesione koszty dostarczenia Towaru do 925CRAFT oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar. W razie, gdy Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego z żadnymi kosztami i wymaga ich wyraźnej zgody.

 11. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).

 12. 12. Reklamacje dotyczące świadczenia przez 925CRAFT usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej: www.silvexcraft.eu Klienci mogą zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e–mail: [email protected]) wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.

 13. Odpowiedzialność 925CRAFT względem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona, a z tytułu nienależnego wykonania lub niewykonania umowy ograniczona wyłącznie do przypadków winy umyślnej 925CRAFT.

 14. Reklamacje uwzględniane będą mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru od 925CRAFT.

§ 16

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego 925CRAFT oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) 925CRAFT i ewentualnie jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów 925CRAFT i ewentualnie jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto”>”Twoje Dane”>”Otrzymuj ekskluzywne oferty i rabaty od 925CRAFT (Newsletter)”.

 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje Konto”>”Twoje Dane”>”Otrzymuj ekskluzywne oferty i rabaty od 925CRAFT (Newsletter)”.

§ 17

WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 18

OŚWIADCZENIA 925CRAFT

925CRAFT niniejszym oświadcza, że skład oferowanych przez 925CRAFT metalowych elementów do produkcji biżuterii (produkowanych lub importowanych przez 925CRAFT) jest szczegółowo wskazany przy opisie każdego z oferowanych produktów.

§ 19

PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a 925CRAFT, której przedmiotem są usługi świadczone przez 925CRAFT na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Strony niniejszym dokonują wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego.

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 925CRAFTw celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez sklep internetowy 925CRAFT do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego 925CRAFT. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

 2. Językiem umów zawieranych z 925CRAFT jest język polski.

 3. 925CRAFT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego 925CRAFT w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego 925CRAFT;

  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

  7. przeciwdziałanie nadużyciom;

  8. poprawa obsługi Klientów;

  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego 925CRAFT.

 4. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w sklepie internetowym 925CRAFT. O zmianie Regulaminu 925CRAFT poinformuje poprzez przesłanie Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 5. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w sklepie internetowym 925CRAFT (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.

 6. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 7. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia 13.07.2023 r.

 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze współpracy Klienta z 925CRAFT, dotyczące świadczenia usług przez 925CRAFT, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego czy polubownego rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby 925CRAFT. Powyższe wskazanie właściwości miejscowej sądu nie ma zastosowania do Klientów 925CRAFT będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi, dla których sądem właściwym będzie właściwy polski sąd powszechny.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.